1983 Bowlbound tournament
Random seeding
Nebraska
bye Nebraska 43
2 ots Air Force 20
Alabama 45
Air Force 51 Nebraska 21
West Virginia 16
Illinois
bye Illinois 21
West Virginia 30
West Virginia 33 Nebraska 21
UCLA 14 Auburn 30
Michigan
bye Michigan 21
Auburn 24
Auburn 28
Iowa 17 Auburn 58 3 ots
BYU 55
BYU
bye BYU 27
SMU 24 Auburn 20
Ohio State 17 Florida 24
SMU 28
Florida
bye Florida 17
Maryland 16
Boston College 14
Maryland 51 Florida 30
Miami 23
Georgia
bye Georgia 28
Miami 31
Miami 24 Florida 19
Oklahoma State 10 Texas 13
Pittsburgh
bye Pittsburgh 28
Tennessee 21
Tennessee 30
East Carolina 14 Pittsburgh 0
Texas 10
Texas
bye Texas 24
Florida State 17 1 ot
Clemson 30
Florida State 41
Texas
Northwestern